วิสัยทัศน์และนโยบาย

กลุ่ม VUTEQ

บริษัท มุ่งมั่นที่จะเป็น “บริษัทที่น่าเชื่อถือ” สำหรับลูกค้า ดำเนินงานตามปรัญญาบริษัทก้าวหน้าสู่อนาคตด้วยความมุ่งมั่นและจริงใจ

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทที่ดี

สำหรับลูกค้า

สำหรับพนักงาน

สำหรับผู้ถือหุ้น

สำหรับสังคม

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ทำงานเป็นทีม

ทำงานด้วยความท้าทาย

ปรับปรุงคุณภาพ ต้นทุนและบริการ

จรรยาบรรณธุรกิจ

การเก็บรักษาข้อมูล
ที่เป็นความลับ

การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

มาตรฐานคุณภาพ

สิทธิมนุษยชน

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

ความรับผิดชอบ ต่อสังคม

ความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายบริษัท

หน้างานสดใส ใส่ใจไปในงาน ร่วมมือกัน เพื่อพ้นผ่านความยากลำบากทั้งหลาย

นโยบายความปลอดภัย

ความปลอดภัยคือหนทางสู่ “ทุกๆสิ่ง”

หนทางสู่ทุกการผลิตและความพึงพอใจของลูกค้า

หนทางสู่ความสดใสและความสุข

หนทางการเติบโตและอนาคตของเรา

นโยบายคุณภาพ

คุณภาพคือหนทางสู่ความพึงพอใจของลูกค้า คุณภาพที่ดี เริ่มจากการทำงานให้ได้งานที่มีคุณภาพสูง