ความปลอดภัย

กิจกรรมความปลอดภัยในการทำงานและนอกงาน

การจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานสำหรับ Safety morning talk ; KYT ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

กิจกรรมรณรงค์อุบัติเหตุขับขี่ปลอดภัย

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน

การตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่การปฏิบัติงาน